Thursday, July 21, 2005

دختر خوشگل

از وقتی موهاشو به قول خودش های لایت کرده بود خیلی سکسی تر از قبل شده بود. هر بار که می دیدمش حسابی حالی به حالی میشدم..... دخترم 17 سالش بود و حسابی داشت تبدیل به یه دختر مامانی و خوشگل میشد و دل من بیچاره رو هر روز بیشتر از قبل می برد. چند بار سعی کردم وقتی میره حموم ، برم و از لای در یه جوری بدن سفید و خوشگلش رو ببینم. یکی دو بار هم تونستم کون سفید و خوشگلش رو ببینم و درآرزوی به دست آوردن همچین کون تمیزی بسوزم و بسازم. یه روز بنا به دلایلی زود تر از سر کار اومدم خونه. زنم مسافرت بود و می دونستم که شهلا دخترم تنهاست و شاید بتونم دوباره حموم رفتنش یا خوابیدنش رو ببینم. از ذوق داشتم میمردم. اون شب قرار بود یکی از دوستام هم بیاد خونمون تا یه مشروبی با هم بخوریم و دور از چشم زنامون یه ذره مردونه دور هم باشیم. وقتی رسیدم خونه یه صداهایی از تو اتاق شهلا میومد... آروم رفتم به سمت اتاقش و دیدم حدسم درسته... دختر گلم با دوست پسرش آرش تو اتاق هستن و مشغول ور رفتن همدیگه اند. خوشبختانه لای در باز بود و میتونستم آروم خودمو نزدیک تر ببرم تا ببینم چه خبره. وای خدای من. باورم نمیشد. بدون هیچ مشکلی می تونستم دخترم رو ببینم که لخت لخت داره با دوست پسرش حال میکنه. می دیدم که آرش شلوارشو تا زیر زانونش آورده پایین و کیر کوچولوش آویزونه و دخترم هم لخت جلوش بود و داشتن از هم لب میگرفتن. شاید بهتر بود میرفتم تو و از کارشون جلوگیری میکردم ولی میدونستم که بالاخره یه دختر و پسر تو این سن همدیگرو دستمالی میکنن و بد هم نیست که یه کمی با هم حال کنن. منم اینجوری میتونم با دیدن کس و کون دخترم حال کنم و سوژه خودمو برای امشب پیدا کنم. شهلا هم بهم قول داده بود که بکارتشو از دست نده و آبروی خونواده رو نبره و من مطمئن بودم که سکس اون دو تا از حد دو تا لب و یه کمی ور رفتن بیشتر نیست. خلاصه. بعد از اینکه از هم لبشونو گرفتن شهلا جلوی آرش زانو زد و کیرشو گرفت تو دستش و شروع کرد مالوندن. اولش برام جالب بود که می دیدم دخترم به کیر کسی دست بزنه ولی وقتی دیدم کیر آرش بزرگ تر شد و شهلا اونو گذاشت تو دهنش. حسابی جا خوردم. شهلا خوب ساک میزد و آرش همینطور از روی لذت آه و ناله میکردم و سر خودش رو تکون میداد. بعد از یه مدت کوتاه شهلا بلند شد و رفت رو تخت درازکشید و من حالا می تونستم خوب خوب کسش رو ببینم که تمیز تمیز بود و یه دونه مو هم نداشت. معلوم بود پسره از اوناییه که از کس بی مو خوششون میاد. جوونا همه شون مثل همدیگه ن. آرش هم شلوار و تی شرتش رو درآورد و رفت رو تخت درازکشید کنار شهلا و شروع کرد لب گرفتن و با پستونای کوچولوی دخترم ور رفتن که دیدم حسابی داره حال میکنه. بعد از یه مدت دستشو آروم آروم برد پایین سمت کس شهلا و شروع کرد با کسش بازی کردن. شهلا هم لای پاشو باز کرد و من تونستم محصول کیر خودم و کس ژیلا – مامانش- رو ببینم که عجب تمیز و خوشگل بود و آماده پذیرایی از کیر. ولی مشکلی وجود داشت به نام پرده بکارت که مانعش میشد. کس شهلا ناز و کوچیک و تازه بود و من احتمال میدادم که حسابی باید تنگ باشه. به داماد آینده م حسودیم میشد که میتونست از همچین کسی استفاده کنه. آرش همینطور با چوچوله شهلا ور میرفت و شهلا رو حشری و حشری تر میکرد تا اینکه با داد و بیداد شهلا فهمیدم که ارضا شده. برام جالب بود که آرش، شهلا رو به ارگاسم رسوند اماخودش هیچی. ولی تعجبم زیاد طول نکشید وقتی دیدم آرش بلند شد و شهلا رو هم بلند کرد و رفت پشتش. شهلا رو به من بود و میتونستم قیافه معصومانه ش رو ببینم که داشت برای کون دادن اماده میشد. با دیدن آرش که کیرشو خیلی راحت گذاشت تو کون شهلا با خودم فکر کردم مطمئناً اولین بار نیست وگرنه شهلا داد و بیدادی راه مینداخت که نگو. خودم وقتی ژیلا رو از کون کردم تا سه روز نمیتونست بشینه!!!!! ولی آرش حسابی داشت تلمبه میزد و جالب تر این بود که شهلا هم داشت حال میکرد و اینو تو صورت قشنگش میتونستم ببینم که با هر ضربه کیر آرش حسابی حال میکرد. بعد آرش کیرشو درآورد و شهلا رو دوباره خوابوند رو تخت و رفت روش و کیرشو گذاشت دم کس دخترم و تازه اینجا بود که من فهمیدم کیر آرش داره میره تو کس دخترم و قبل از اون هم جای دیگه ای نبوده جز همون کس تنگ و خوشگل و ناز شهلا که حسابی از این کیر گنده و سفت داشت پذیرایی میکرد. از تعجب داشتم شاخ درمیاوردم. دختر 17 ساله من داره کس میده؟ یعنی چی؟ پس قبل از اینکه من بفهمم کس داده بود و بکارتش رو هم از دست داده بوده؟ هم عصبانی بودم و هم خوشحال. چون نقشه ای به ذهنم رسیده بود که می تونستم باهاش منم از داخل شدن به اون کس مامانی کیرمو بهره مند بشم. هر چی بیشتر به زوایای نقشه فکر میکردم ضربه های آرش محکم تر میشد تا اینکه دیدم که کیرشو درآورد و شروع کرد به جق زدن و شهلا هم صورتشو نزدیک کرد و آب کیر آرش رو صورت دخترم ریخت. آروم از اونجا خودمو کشوندم بیرون و از خونه رفتم بیرون. یه ذره قاطی کرده بودم و باید حسابی به همه چیز فکر میکردم. امشب قراره فرزاد بیاد خونمون(همون دوستم!) اونم از اون کس کنای اساسی بود و اولش هم قرار بود که یه برنامه کس کردن راه بندازیم که جور نشد و اون حسابی از این قضیه پکر بود. حالا میتونست شب بیاد خونه ما و با هم ترتیب شهلا رو بدیم. درسته که شهلا دخترمه ولی وقتی پای این پیش بیاد که بخوام کاری بکنم، میکنم و اونم باید به خاطر اینکه منو بابت این قضیه آبروی خونوادگی گول زده تنبیه بشه و چه تنبیهی بهتر از کس دادن به دو تا کیر باحال؟ یه کم دیر تر برگشتم خونه و به روی خودم نیاوردم که چی دیدم ولی خیلی سرد با شهلا برخورد کردم. شب که فرزاد اومد همه چیز آماده بود برای کس کردن ما!!!! شهلا از همه جا بی خبر بود و من و فرزاد چند لیوان عرق خورده بودیم و حسابی گرم گرم بودیم و من همینطور منتظر موقعیت مناسب بودم برای کردن کس دخترم. رفتم تو اتاقشو دیدم که پشت کامپیوتر نشسته و داره چت میکنه. خیلی عصبانی بهش گفتم "به جای این کارا یه کم به فکر درسات باش." گفت "درسامو خوندم." جواب دادم "آره بعد از ظهر دیدم چطوری داشتی درس میخوندی." حسابی دست پاچه شده بود و نمیدونست چی بگه.رفتم جلو تر و بهش گفتم "با آرش باهم درس میخوندین نه؟ چه درس خوبی بهت داد. نه. تو چه درس خوبی بهش دادی." و رو اون "دادی" حسابی تاکید کردم. شهلا گریه اش گرفته بود و سرشو انداخت پایین و گفت "بابا تو رو خدا. من کاری نمیکردم." عصبانی شده بودم. داد زدم "نه. کاری نمیکردی. فقط داشتی به دوست پسر مامانیت که چار روز دیگه ولت میکنه و میره سراغ یکی دیگه ، کس میدادی." شنیدن این کلمه ها اونقدر براش عجیب بود که صورتش سرخ شد و گریه ش رو قطع کرد. مونده بود چی بگه که من سرشو گرفتم و گذاشتم رو شلوارم نزدیک کیرم و بهش گفتم "باید تنبیه بشی. هرکاری بگم باید بکنی وگرنه میکشمت. آرش رو هم میکشم و همه هم میفهمن چه جنده ای بودی." اونم دوباره هق هقش دراومد و گفت "هرکاری بگی میکنم." آروم سرشو عقب بردم و زیپ شلوارمو باز کردم و شلوارمو کشیدم پایین. شورتمو درآوردم. می دیدم که داره با تعجب نگام میکنه. بهش گفتم "هر کاری با آرش کردی با من هم میکنی. منظورم اینه که هر کاری با کیر آرش کردی با کیر منم میکنی." خودشو کشید عقب و گفت "بابا. تو پدر منی." گفتم "مهم نیست. مهم اینه که میخوام بفهمی فرق این با اون چیه و منم باید بفهمم فرق کس تنگ تو با کس گشاد مامانت چیه." گفت "بابا تو رو خدا اینطوری حرف نزن." با تشر بهش گفتم "بخور کیرمو." و شهلا هم مجبور بود کیر منو بذاره تو دهنش. وقتی کیرمو گرفت تو دستاش سرمای عجیبی رو حس کردم. دستای شهلا حسابی یخ کرده بودن و معلوم بود هم ترسیده و هم آشفته ست ولی برام مهم نبود. وقتی کیرمو میخواست بذاره تو دهنش حس کردم کیرم داره بزرگ تر میشه و آماده برای ورود به اون دروازه بهشتی!!!! شهلا هم کیرمو تو دهنش نگه داشته بود و کاری نمیکرد. وقتی نگاه عصبانی منو دید شروع کرد به مکیدن کیرم و تکون دادن زبونش رو نوک کیرم که حسابی منو حالی به حالی کرد. منم سرشو گرفتم تو دستام و همراه با حرکاتش عقب و جلو میبردم و از این که دخترم داره برام ساک میزنه حسابی لذت میبردم. مامانش البته بهتر ساک میزنه و اونم به این خاطر که تو این چند سال حسابی یاد گرفته کیر رو چطور باید ساک زد. دستمو بردم سمت پستونای شهلا و شروع کردم به بازی کردن با نوک پستوناش. همین حرکت حسابی ریلکسش کرد. داشتم حسابی حال میکردم که صدای فرزاد منو به خودش آورد که میگفت "بابا کجایی؟ مهمونتو تنها میذاری میری؟" داد زدم "الان میام." و به شهلا گفتم "حالا پاشو لخت شو و با من بیا بیرون." گفت "نه. بابا. تو رو خدا رحم کن. خجالت میکشم." منم مهلت ندادم و یه سیلی خوابوندم تو گوشش و گفتم "وقتی پرده کست داشت میخورد باید خجالت میکشیدی جنده." بعد هم کاملاً لخت شدم و به زور پیرهن شهلا رو هم درآوردم و بهش گفتم "هر کاری که گفتم میکنی. فهمیدی؟" باز هم زد زیر گریه و منم رفتم جلوش و سرش رو محکم گرفتم تو دستم و گفتم "میای اونور و تا وقتی آبمونو تو کست حس نکردی از اونجا تکون نمیخوری. هم من و هم فرزاد. فهمیدی؟" چاره ای نداشت جز اطاعت کردن. وقتی هر دو لخت از اتاق اومدیم بیرون و رفتیم تو هال جایی که فرزاد نشسته بود و تلویزیون تماشا میکرد حسابی قلبم داشت میزد. میدونستم فرزاد اصلاً براش مهم نیست که کیو میکنه و اگر میتونست حتی زن بهترین دوستش رو که من باشم هم میکرد. (البته یه شک هایی برده بودم که نکنه بینشون رابطه ای باشه که بعداً اونا رو هم تعریف میکنم!). وقتی فرزاد منو شهلا رو باهم دید از تعجب وا رفت. من می دیدم که کیرش داره از پشت شلوارش به جنب جوش میفته و بزرگ و بزرگ تر میشه. به شهلا گفتم "برو باباجون. برو پیش عمو فرزاد بشین و بهش نشون بده چه ساک زن ماهری هستی!" شهلا با اکراه رفت پیش فرزاد که از خوشحالی داشت پر درمیاورد. فرزاد به من نگاهی انداخت و منم بهش اشاره کردم که همه چیز رو به راهه و میتونه ترتیبشو بده. وقتی شهلا پیش فرزاد نشست، فرزاد بلند شد و شلوارشو درآورد و کیرشو گرفت تو دستاش و برد جلو دهن شهلا و به زور کردش تو دهن دخترم. اونم شروع کرد به ساک زدن. صورت فرزاد رو میدیدم که حسابی نشون میداد داره حال میکنه. منم رفتم نزدیکشون و سر شهلا رو گرفتم و محکم فشار دادم جلو که کیر فرزاد رو تا ته تو دهنش جا بده. بعدش هم خودم نشستم جلوی کون خوشگلش و شروع کردم به لیسیدن کنارای کونش. بعدش هم لای پاهاشو باز کردم و اون کس خوشگلش که از پشت عین یه غنچه زده بود بیرون رو دیدم و هوش از سرم پرید. دستمو بردم و نزدیک و انگشتمو کشیدم رو چاک کسش. صدای ناله ش میومد. ولی عین جنده های فیلم سوپر داشت همچنان براش فرزاد ساک میزد. سرمو بردم نزدیک. چه بوی خوبی داشت کس دخترم! آروم زبونمو گذاشتم لای چاک کسش و شروع کردم به بالا پایین بردن.....چه مزه ای داشت کس دخترم! بعدش دیگه نتونستم طاقت بیارم....رفتم نشستم رو مبل و شهلا رو کشوندم طرف خودم....کیر فرزاد از تو دهنش دراومد.....نشوندمش رو کیرم و کسش رو جوری تنظیم کردم که قشنک سر کیر من باشه و آروم آروم کردمش تو.....از دادی که زد فهمیدم حسابی درد داشت....بهش گفتم "حالا کدوم بزرگ تره؟ها؟مال من یا مال اون جوجه؟" اونم همینطور داشت درد میکشید . من شروع کردم به بالا پایین بردنش.....ولی روش خوبی نبود...این بو که شهلا رو نشوندم رو خودم و از پشت شروع کردم به تلمبه زدن....فرزاد هم کیرشو دوباره کرد تو دهن شهلا......من همینطور کیرمو میکردم تو اون س تنگ دخترم و میاوردم بیرون و لذت میبردم.....بعد از یه مدت کوتاه حس کردم آبم داره میاد و برای همین کیرمو کشیدم بیرون....اومدم پیش فرزاد و بهش گفتم "حالا نوبت توئه....کس تنگی داره این شهلا خانوم ما!" اونم رفت رو مبل نشست و شهلا رو گذاشت رو خودش و کیرشو کرد تو کس تنگ دخترم......دیدن این منظره حسابی حشریم کرده بود ولیچون نمیخواستم زود ارضا بشم رفتم تو آشپزخونه و از تو یخچال نوشابه درآوردم و ریختم تو یه لیوان و بعدش هم یه ذره عرق ریختم توش و برگشتم و شروع کردم به خوردن لیوان و تماشا کردن دخترم که داشت به دوستم کس میدادچند دقیقه که گذشت رفتم نزدیک و بهش گفتم "تا حالا کون هم دادی؟" شهلا که داشت آه و ناله میکرد گفت "یه بار...ولی خیلی درد داشت" بهش گفتم "حالا بازم باید بدی و برام اصلاً مهم نیست که درد داره یا نه....باید تنبیه بشی" شهلا از ادامهء بالا پایین رفتنش دست برداشت و از رو کیر فرزاد بلند شد و گفت "بابا نه....تو رو خدا نه" گفتم "حرفشم نزن" و برش گردوندم همونجایی که بود....به فرزاد گفتم "بکن تو کسش و نگه دار تا منم از پشت بکنم تو کونش" داد و بیداد شهلا که "نه نه" میکرد رفت هوا....ولی ما تنها چیزی که نمیشنیدیم صدای شهلا بود......فرزاد شهلا رو نشوند رو کیرش و وقتی کیرش تا ته رفت تو کس شهلا اونو خم کرد رو خودش و سرشو گذاشت رو سینهء خودش و شروع کرد موهای طلایی شدهء ئخترم رو نوازش کردن و سعی کرد آرومش کنه.....همین خم شدن کافی بود که من بتونم کون دخترم رو که حالا جلوم باز شده بود ببینم و حسابی حشری بشم......تف زدم به کیرم و آروم گذاشتمش دم کون دخترم....تا اومد تکون بخوره فرزاد محکم چسبیدش و نذاشت حرکتی بکنه و من آروم آروم کیرمو فرستادم تو کون تنگ شهلا که بی نهایت عالی و باحال بود و وقتی کیرم تا دسته رفت تو کونش به فرزا علامت دادم با هم شروع کردیم به تلمبه زدن.....باید اقرار کنم که لذت بخش ترین سکس زندگیم بود...و جالب این بود که وقتی با هم کیرامونو میبردیم تو کون و کس شهلا تخمامون به هم ساییده میشد و همین خیلی لذت سکس رو بیشتر میکرد......حسابی که تلمبه زدیم حس کردم آبم داره میاد....برای همین باز کیرمو درآوردم و رفتم سراغ مشروب و فرزاد به کارش ادامه داد و بعد از چند دقیقه از صدای آه و اووه فرزاد فهمیدم که داره میاد و ضزبه های کیرش به کسدخترم محکم تر و محکم تر میشد و داد شهلا بیشتر از قبل میرفت هوا تا اینکه هردو آروم شدند.....منم کیرم تو دستم بود و داشتم میمالوندمش تا اینکه شهلا از رو کیر فرزاد بلند شد و آب کیر فرزاد رو میدیدم که از تو کسش داره میاد بیرون و میریزه رو زمین و یه مقدارش هم لای پای شهلاگیر کرده بود. رفتم سراغ شهلا و به پشت خوابوندمش رو زمین و کونشو دادم بالا و کیرمو کردم تو کونش......از پشت تنگ تر و باحال تر بود و من همینطور داشتم گر میگرفتم از این همه لذت و انقدر کیرمو محکم میکوبوندم تو کس دخترم که حس کردم داره از درد گریه میکنه و بعد از چند ثانیه دیدم که آبم داره میاد و به کارم ادامه دادم تا جایی که حس کردم دارم منفجر میشم.......اولین جهش آب کیرم به اندازه ای قوی بود که برگشتشو رو نوک کیرم حس کردم و همینطور به تلمبه زدن ادامه دادم تا همهء آبم رو تو کس دخترم خالی کردم...... بی حال افتادم رو مبل و لیوان مشروب رو گرفتم و به این فکر میکردم دوباره کی میتونم دخترمو تنبیه کنم

152 Comments:

Anonymous Anonymous said...

salam
fekr konam na omid shodi ke kheili vaghte update nakardi....
nabayad injoori bashe
hame too kafe dastanhaaye taze va daste avvalet hastim
merci.
Mohammad

1:14 AM  
Anonymous afshin said...

اگه این داستان واقعی باشه من واسه همچین مردی خیلی متاسفم این جور ادم ها باید از این که یه ایرانی ان شرمنده باشن

11:35 PM  
Anonymous hamid said...

hameye in harfha doroghe mahz ast . khoda marge oon pedary ro bedeh ke ingoory basheh ke en sha allah nist

12:22 PM  
Anonymous مرتضی said...

شما ها همتون یکسری حرومزاده خوک صفت کس کش هستید که به خواهر و مادرتون هم رحم نمی کنید اگه این نوشته راست باشه که بعید می دونم همچین ادمای کونده ای وجود داشته باشند کیرم توحلق نویسنده

7:46 AM  
Anonymous Anonymous said...

Salam
Ajab Dore Shoodeh Mibiine Dege Hata Nemishe Gheseha ro Ham bavar Kar Akhe Kooosh Kesh Inam Shoood Dastan Kodoom Babi Dokhtaresh Ro dar Hale Koos Dadan Mibiine hiche behesh nemige kooodoom babae dokhtaresh ro mideh daste refiighesh ta bekonadesh :::::::::::D Khile Kirii Bood Bye

10:55 PM  
Anonymous Anonymous said...

Hello sexy girls | sexy webcam videos | live chat
xanax cheap xanax buy xanax online phentermine buy phentermine online phentermine cheap tramadol buy tramadol online tramadol cheap levaquin buy levaquin online levaquin cheap lnorvasc buy sex online babe online casino online casino online
lroulette online blackjack online lpoker online phentermine online xanax xanax buy phentermine phentermine buy phentermine cheap | live chat
for fun

5:41 AM  
Anonymous Anonymous said...

Hi
That was useful info...thanks and Welcome to live chat FETISH. If you search the aldactone? Click here - aldactone
for fun

3:49 AM  
Anonymous Anonymous said...

Hi all!
live friends chat
Good job.....thanks.....Must be a reason to find friends in your area! Try my page....
Try to find

10:35 PM  
Anonymous Anonymous said...

Hi. Alone on Valentine's Day? Adult Chat & Love Try to find partner in your area!
Enjoy

12:09 PM  
Anonymous Anonymous said...

Hi. Alone on Valentine's Day? Live adult chat Find sex partner in your area! Free offer
Enjoy

11:52 PM  
Anonymous Anonymous said...

Hello. Use these helpful search engines TFO search & movie pages and try to find all you need in your area!
for fun

7:49 PM  
Anonymous Anonymous said...

Hi all!
ATTENTION!!!
Only for adults!
Persons by whom it was not executed 18 years, the entrance is strictly prohibited!
It costs(stands) spent time, besides free-of-charge registration(To become a member) and numerous frank video(Only for members).
Welcome to Adult Porno & Sex.
Here pages devoted to health are published.
It is the large search robot, which can help to receive this or that information and as to get this or that goods!
Tramadol Xanax Phentermine Skelaxin Viagra and all that is necessary.
G'night

3:39 PM  
Anonymous Anonymous said...

Hello...
It's a little sex for health...
Welcome to sexy teens | movie pages | picture pages | webcam movie | adult friend finder.
Here pages devoted to health are published.
It is the large search robot, which can help to receive this or that information and as to get this or that goods!
Tramadol | Phentermine | Buy Xanax | Xanax and all that is necessary.
See you soon!

12:50 AM  
Anonymous mahsa said...

khak bar sare shoma kesafataye ahmagh shoma darin dasti dasti khodetoono badbakht mikonin akhe be shomaam mishe goft adam?shoma darin khaye maliye gharbiyaro mikonin shoma mamooraye amrikayihaye ashghalin ke faghat ghasde badbakhtiye iranemooni daran ahmaghaye past sezasho mibinin

2:19 PM  
Anonymous ehsan said...

pashin jam konin bi gheyrataye ahmagh khak bar sare madare jendatoon ba in bache bozorg kardaneshoon ma hameye bachehaye IROONI che dokhtaraye nazemoon che pesaraye shiremoon migim ke dastanatoon hame ashghalo doorooghe pas dige beborin

2:21 PM  
Anonymous arman said...

hadeaghal az on khodayi ke bala saretoone khejalat bekeshin doorooghgoohaye kasif tar az khook

2:25 PM  
Anonymous Anonymous said...

متاسفم

4:29 PM  
Blogger ahmad said...

اگه این داستان راست باشه باید تو دهن اون پدر رید اگه دروغ باشه باید تو دهن نویسنده رید

1:17 AM  
Anonymous Anonymous said...

Salam
Vaghan Age In Dastan Rast Bashe Haa
Khak Too Saresh
Bad Bakht
Adam Be Namoose Khodesh Rahm Nakone ???
In Balaro Sare Dokhtaresh Darbiyare ?
Baba Jamesh Konid
Albate Baeed Nist Rastam Nabashe
Inghadr Adam Bi Ghirat !????????
Masalan Bayad In Dokhtar Be Babash Tekye Kone
Dige Maloome Chi Mishe
Halam Beham Khord

1:15 AM  
Anonymous Anonymous said...

کس کش های بی ناموس
تی مارو من بگایم
بدبخت های کس نکرده
بی رحم های لاشی
ننه جنده قصه های خودتو ننویس
کیر تو کس عمه جندت مادر کسده
لاشی حروم زاده
حروم زاده حروم زاده حروم زاده
بدبخت برو کیرت رو کن تو دهن ننت
ولی این دختره معصوم چی کار کرده بود بهت
زنا زاده
موووووووووووووووووووووووووووووووول

10:51 AM  
Anonymous Anonymous said...

kose nanat madar jende dastanaye khali bandit mese ino akharesh benevis ke khali bandiye ke enghad mardom fosho nefrinet nakonan khar kose man khodam shakhsan hazeram hamchin pedario bokosham

6:46 PM  
Anonymous Anonymous said...

سلام
باور کردنش سخته ولی خیلی با واقعیش حال میکنم _ با همچین آدمایی حال میکنم-

3:34 PM  
Anonymous Anonymous said...

http://www.You4Dating.com 100% Free Dating website!

1.Our Website - is a great way to find new friends or partners, for fun, dating and long term relationships. Meeting and socializing with people is both fun and safe.

2.Common sense precautions should be taken however when arranging to meet anyone face to face for the first time.

3.You4Dating Free Online Dating ,You4Dating is a Free 100% Dating Site, There are No Charges ever. We allow You to Restrict who can Contact You, and Remove those unfit to Date.

4. You4Dating is Responsible for Creating Relationships per Year proving it is possible to Find Love Online. It will Quickly become a Leader in the Internet Dating Industry because of its Advanced Features and matching Systems,and most of all,Because is a 100% Free-There are No Charges Ever.

5. You4Dating is an International Dating Website Serving Single Men and Single Women Worldwide. Whether you're seeking Muslim,Christian,Catholic, Singles Jewish ,Senor Dating,Black Dating, or Asian Dating,You4Dating is a Right Place for Members to Browse through, and Potentially Find a Date.
Meet more than 100000 Registred Users

6. Multy Language Dating Site.

http://www.You4Dating.com

2:08 AM  
Anonymous Anonymous said...

خيلی قشنگ بود.مدت ها بود فکر ميکردم چطوری دخترم رو بکنم.حالا ميدونم چيکار کنم.واقعاً ممنونم.

عليرضا از کرج

8:40 PM  
Anonymous آرش بادپا said...

من تو این فکرم که چقدر یک آدم می تونه پست باشه که بهدخترشو بکنه.
چقدر می تونه بی غیرت باشه که بزاره دیگران دخترشو بکنن.
بخدا یک معتاد هم بیشتر از شما غیرت داره...
کمی به اصلیتت برگرد. کورش کبیر کجایی؟؟؟
کجایی ببینی قوانین حقوقیت چگونه پایمال می شوند؟

11:18 PM  
Anonymous Mantegh said...

Bebinid az inke sex ye haghighate nabayad cheshm poshi kard ama be jaye khodesh.
Masan ye 2khtari ke asheghe ye pesareo baraxe in amram sadeghe sex ghable ezdevaj ham iradi nadare.
Sonate payambar va ghanone eshgh sexe,vali on madar gayide yi ke azin fORsat vase haromzadegiyo bi namosish ke 2khtaresho be refighe nane jendash befroshe va khode madargayidash biofte ro dastegolesh haghesh 2chize.
1)akhte kardanesh.
2)bendazish to beyn jendehaye toop.
3)behesh sozan bekhoroni.
4)tasmim nahayi va nahve margesho on 2khtar entekhab kone.
Badesh indastan az tarafi kosshere chon hich madari 2khtaresho az khodesh joda nemikone,2)on dokhtare key vaght kard az internet DC kone?
Az tarafiyam mitone rast bashe,chon to mahale ma ye napedario be jorm hamele kardane dokhtare17 salash edam kardan.
Refighe Man khodamam ba 250 nafar raftim ba ghame zadimesh.
Beharhal khare on pedare bigheyrat ke coment taid gozashte bod.

9:05 PM  
Anonymous Anonymous said...

khaili bi gheyratii..

8:57 PM  
Anonymous Anonymous said...

bigherate badbakht khak bar saret...

8:58 PM  
Anonymous Anonymous said...

bigherate badbakht khak bar saret...

8:58 PM  
Anonymous Anonymous said...

kheili koskeshe madarjendeiiin be khoda.heivan ham injoori nist be khoda.vaghean motasefam.kheili bi gheiratiiin.

5:00 AM  
Anonymous pa said...

واقعا ادم کثافتی هستی.داستان داستانه ادم یه لذت زود گذر روش داره و دیگه هیچ.این اولین باریه که با خوندن داستان( البته تا نیمه نتونستم تا اخر بخونم)از خودم بدم اومد.واقعا حالم ازت به هم میخوره

10:58 AM  
Anonymous amir said...

کردن دختر در بين خيلی از جوامع يه مسئله حل شدس اگه دختر دلش بخواد.دوست دختر خودم تعريف ميکرد چجوری باباش خودشو و خواهرشو ميکنه و دو تا خواهر هم با دختر خالشون لز ميکنن.واقعاً که اين داستان که چه عرض کنم،خاطره واقعاً زيبا و کير شق کن بود.مرسی

8:10 PM  
Anonymous Anonymous said...

dame hame bachehaye irani garm ke midunan dastane dorughe mahze, age kasi in karo kone bayad ba shamshir az vasat nesfesh kard!!!!!!!!!

7:37 AM  
Anonymous Anonymous said...

یادی از معاد کنید و به یاد داشته باشید که خداوند توبه کاران را دوست دارد.

10:08 AM  
Anonymous Anonymous said...

می گویند: روزی عده ای از شیعیان به دیدار امام رضا(ع) آمدند و به خادم امام گفتند: می خواهیم آقا را ببینیم آقا اجازه نداد. بعد از چندین مرتبه، امام اجازه ورود را دادند. همه آمدند به امام گفتند: ما همه شیعه شماییم، چرا اجازه نمی دادید. امام(ع) فرمود: شما محب ما هستید نه شیعه ما؛ شیعه آن کسی است که به فرمان ها و دستورهای ما گوش دهد و عمل کند. قال الامام علیه السلام: ان شیعتنا هم الذین یتبعون آثارنا و یطیعونا فی جمیع اوامرنا و نواهینا فاولئک شیعتنا فاما من خالفنا فی کثیر مما فرضه الله علیه فلیسوا من شیعتنا؛ شیعه ما کسانی هستند که آثار و گامهای ما پیروی می کنند و در همه اوامر و نواهی از ما اطاعت می کنند. اینان شیعیان ما هستند و اما کسانی که در بسیاری از واجبات الهی با آن مخالفت می ورزند، ایشان از شیعیان ما نیستند. (بحارالانوار، ج 65، ص162)
در حقیقت امام(ع) می فرماید که هرکس که محبت اهل بیت(ع) را در دل دارد شیعه نیست؛ بلکه شیعه شرایط خاصی دارد که اطاعت محض و کامل از ما و فرمان های الهی یکی از آن هاست....لعنت خدا بر آنهایی که با راه اندازی سایت های غیر اخلاقی جوانان شیعه را منحرف می کنند....

2:28 PM  
Anonymous Anonymous said...

نمیدونم تو اینجور داستانا چرا همیشه لای در بازه. به هر حا ل ممنون از زحماتت

1:43 AM  
Anonymous Anonymous said...

Generic Viagra is an oral treatment drug that has been developed to combat erectile dysfunction. The fundamental ingredient within the product is sildenafil, which essentially serves to work within the body, through the improvement of the blood supply into the penis, thus along for firmer, longer lasting erections.Generic Viagra can be effective in achieving an erection as quickly as 30 minutes after it is taken. Generic Cialis can be active in achieving erections for up to 36 hours. Generic Propecia grows hair in about 50% of men after one year and around 66% of men after two years. Overall, around 85% of men do not lose any more hair while using Propecia. Viagra has helped millions of men with erectile dysfunction achieve improved erections. This pill is shown to help men get and keep an erection for successful intercourse. Generic Cialis gives good results and treats erectile dysfunction problem effectively. Generic Levitra is available in 20-mg tablets and is taken only when needed. Take Generic Levitra no more than once a day.

3:15 PM  
Anonymous Anonymous said...

We should be meticulous and discriminating in all the information we give. We should be signally prudent in giving guidance that we would not about of following ourselves. Most of all, we ought to refrain from giving advisor which we don't imitate when it damages those who transport us at our word.

reciprocating saw

[url=http://reciprocating-saw-86.webs.com/apps/blog/]reciprocating saw[/url]

5:40 AM  
Blogger tom said...

I started to use Buy Viagra and also I tried Buy Cialis. last month, I got in to a pharmacy to Viagra Online and Buy Cialis Online, I intended to Buy Cheap Cialis Online or maybe to Buy Viagra at last I have decided to Buy Cheap Levitra at Buy Levitra site. I got in to an online pharmacy to Lipitor is an oral drug that lowers the level of cholesterol in the blood. Buy Hydrocodone One of the most widely prescribed medications as well as Vicodin and its related Hydrocodone I will sure continue Hydrocodone I went to the doctor a week ago to get Oxycodone I got into a online pharmacy to Buy Cheap Oxycodone Online next time I'll try Vicodin it cost much less or maybe Valium I think it as the same effect as Buy Cheap Vicodin it is easy to Hydrocodone No Prescription I can also Buy Hydrocodone my doctor advise me Vicodin Online I started a diet, and going to Phentermine and Phentermine Online I also got Acomplia and Vicodin No Prescription I went in for a physical the doctor told me I can try Soma and Ultram pain medication Oxycontin is a derivative of opium as Cheap Valium Online I also have sleeping problems I tried to Buy Xanax It is better to use online pharmacy for Xanax and Cheap Xanax I'll try Ambien Online I originally take Buy Cheap Ambien, since I used internet to buy Ambien I recommend some sites Percocet pain reliever as well as Xenical also
Adipex and Zolpidem. also Buy Viagra Online and Cialis Online and Levitra Cheap and Cialis Online last Buy Viagra Online good health!

9:04 AM  
Blogger tom said...

I started to use Viagra and also I tried Cialis. last month, I got in to a pharmacy to Buy Viagra and Buy Cialis, I intended to Buy Cialis Online or maybe to Buy Cheap Viagra at last I have decided to Buy Levitra at Buy Cheap Levitra site. I got in to an online pharmacy to Buy Lipitor is an oral drug that lowers the level of cholesterol in the blood. Hydrocodone One of the most widely prescribed medications as well as Cheap Vicodin and its related Cheap Hydrocodone I will sure continue Buy Hydrocodone I went to the doctor a week ago to Buy Oxycodone I got into a online pharmacy to Buy Oxycodone Online next time I'll try to Buy Vicodin Online it cost much less or maybe Buy Valium I think it as the same effect as Buy Vicodin it is easy to Buy Hydrocodone Online I can also Buy Hydrocodone No Prescription my doctor advise me Buy Vicodin Online I started a diet, and going to Buy Phentermine and Buy Phentermine Online I also Buy Acomplia and Buy Vicodin No Prescription I went in for a physical the doctor told me I can Buy soma and Buy Ultram pain medication Buy Oxycontin Online is a derivative of opium as Buy Valium Online I also have sleeping problems I tried Xanax It is better to use online pharmacy to Buy Xanax Online and Buy Xanax I'll try to Buy Ambien Online I originally take Ambien, since I used internet to Buy Ambien I recommend some sites Buy Percocet pain reliever as well as Buy Xenical also
Buy Adipex and Buy Zolpidem. also Viagra and Cialis and Levitra and Cialis last Viagra good health!

9:04 AM  
Anonymous Anonymous said...

A gink begins scathing his perceptiveness teeth the earliest time he bites eccentric more than he can chew.

11:50 PM  
Anonymous Anonymous said...

To be a upright lenient being is to be enduring a philanthropic of openness to the mankind, an ability to trust undeterminable things beyond your own pilot, that can lead you to be shattered in very exceptionally circumstances as which you were not to blame. That says something remarkably outstanding about the condition of the honest autobiography: that it is based on a conviction in the up in the air and on a willingness to be exposed; it's based on being more like a plant than like a sparkler, something kind of fragile, but whose acutely particular attraction is inseparable from that fragility.

6:43 AM  
Anonymous Anonymous said...

Vex ferments the humors, casts them into their right channels, throws bad redundancies, and helps nature in those hush-hush distributions, without which the solidity cannot subsist in its vigor, nor the incarnation role of with cheerfulness.

6:59 AM  
Anonymous Anonymous said...

کس خواهرتون

4:39 AM  
Anonymous Anonymous said...

حرومزاده عوضی من به خاطر یه فوش مادر حاضرم خوکای کثیفی مث شماهارو بکشم الانم به مولا علی تا چند نفر لاشی رو به درک نفرستم ولکن نیستم بعد شما این چرندیاتو مینویسید ...همش دروغ محضه بی رگ و ریشه های عوضی کیر خر تو کون تو و اوانیی که از خوندن این مزخرفات لذت میبرن

4:47 AM  
Anonymous Anonymous said...

حرومزاده عوضی من به خاطر یه فوش مادر حاضرم خوکای کثیفی مث شماهارو بکشم الانم به مولا علی تا چند نفر لاشی رو به درک نفرستم ولکن نیستم بعد شما این چرندیاتو مینویسید ...همش دروغ محضه بی رگ و ریشه های عوضی کیر خر تو کون تو و اوانیی که از خوندن این مزخرفات لذت میبرن

4:48 AM  
Anonymous Anonymous said...

حرومزاده عوضی من به خاطر یه فوش مادر حاضرم خوکای کثیفی مث شماهارو بکشم الانم به مولا علی تا چند نفر لاشی رو به درک نفرستم ولکن نیستم بعد شما این چرندیاتو مینویسید ...همش دروغ محضه بی رگ و ریشه های عوضی کیر خر تو کون تو و اوانیی که از خوندن این مزخرفات لذت میبرن

4:49 AM  
Anonymous Penis Enlargement Pills said...

http://www.bestpenisproducts.com is an all-natural Penis Enlargement, safe, and guaranteed alternative to painful and dangerous Penis enlargement methods such as surgery, straps, or rings.
penis enlargement pills or male enhancement pills will immediately boost your performance, improve your orgasms, and increase the size of your penis within just a few weeks!
VISIT OUR BEST PENIS ENLARGEMENT PILLS PRODUCTS:

VIGRX PLUS PILLS
VIMAX PILLS
MALE EXTRA PILLS
MALE ENHANCEMENT PILLS

6:32 PM  
Anonymous Anonymous said...

سلام از نظر من اين داستان ها همش دروغ است اين ها همش در بدل پول که از امريکايي ها ميگيرن مي نويسن و نام ايران را بد ميکنن اين ها همش اخرت خود را به دنيا فروختن لعنت به اين مردم نابود باد کسي که مردم مسلمان را اين طوري از راه ميکشن و دين اسلام را بد نام ميکنن من خودم افغاني هستم اما افغان ها مان اينقت بيغيرت نيستن زنده باد مردم افغانستان اضهار نظر از لکسس پنجشيري Laxix.khaled@yahoo.com +93772053225

6:36 PM  
Anonymous Anonymous said...

Nanato gayidam.akhe madar jende chera enghad pasti?
Un amire madar ghahbe ke mige doost dokhtaresh be babash mide,hatman toam khaharo madareto mikoni ke azin jur chiza khoshet miad.
Moteasefam vasatun.
Zende bad iran va gheyrate iranian.

12:47 AM  
Anonymous Anonymous said...

خلاصه بگم یک کلام کـــس نــنـــت آشغال حرومزاده

3:54 PM  
Anonymous bahare said...

خیلی داستانت چرت و سرکاری بود؛کس کش حداقل داستان تخیلی سکس خانوادگی ننویس؛چون ایرونیای باهوش ما این کس شعراتو باور نمکنن؛مگر اینکه مثه خودت کس مغز باشن؛الدنگ مادر جنده کون پاره کف کس!!!

3:25 PM  
Anonymous Anonymous said...

من عاشق سکس بودم این داستان رو ساعت 4 صبح خوندم اگه از این به بعد به سکس فکر کردم از سگ پست تر باشم حالم از خودم از ایران از مردها از آلت های زن و مرد از همه چی بهم خورد.میدونم که دروغه ولی حتی فکرش هم روح انسان رو خراب میکنه.برای همه ایرانی ها اظهار تاسف میکنم .مرتضی

4:33 PM  
Anonymous Anonymous said...

همه ما ایرانیا چه دختر چه پسر چه مادر چه پدر ادمای هوس بازی هستیم که فقط به چیزی کثیف که حتا همین ملاها اخوندا پیرمردها استادان دانشگاه دکترها و همه و همه از همه بیشتر منشی های شرکت ها ما مطب دکتر های بی ناموس که خدا ریشه همه این نژادو بکنه انشالله منظورم همین آدماست

5:09 PM  
Anonymous Anonymous said...

همه ما ایرانیا چه دختر چه پسر چه مادر چه پدر ادمای هوس بازی هستیم که فقط به چیزی کثیف که حتا همین ملاها اخوندا پیرمردها استادان دانشگاه دکترها و همه و همه از همه بیشتر منشی های شرکت ها ما مطب دکتر های بی ناموس که خدا ریشه همه این نژادو بکنه انشالله منظورم همین آدماست

5:10 PM  
Anonymous Anonymous said...

khak to saret ba in takhayolatet
heivoon ba bachash in karo nemikone
base jam kon in basatooooo

4:33 PM  
Anonymous Anonymous said...

سلام هموطنای عزیزم من از کردستان هستم. من یه حرفی باهاتون دارم. از خوندن این چرت و برتها عصبی نشین و فکر نکنین که واقعیت داره. نویسنده این داستانها حتی زحمت فکر کردن به محتوی دستان رو هم به خودش نداده. این داستانها ترجمه کلمه به کلمه داستانهای مشابه سایتهای خارجیه. فقط اسم نفراتشو ایرانی کردن. ولی خیلی ناشیانه این کارو کردن چون از محیط داستان میشه فهمید که بازیگراش اصلا ایرانی نیستن. بس واقعا هدف از این کار چیه؟ فقط سرگرمی؟ یا خود ارضایی؟ یا نه یه برنامه حساب شده برای به هم زدن مغز نوجوونای کم ظرفیت؟ این سایتها خیلی شبیه تفکر "نیچه" هستش که دوست داشت با خواهرش ازدواج کنه. ولی خداییش ماها که اومدیم توش و کامنت گذاشتیم از سر کنجکاوی بود اما اخرش هممون یه حس مشترک داشتیم اونم تنفر از خودمون که کامبیتر رو الوده کردیم به این کثافتکاری و تنفر از این طرزتفکر غیر شرقی و غیر ایرانی. بیاین با هم بدترین فحش و بدترین لعتی رو که بلدیم براشون بفرستیم - الهی امین

2:11 AM  
Anonymous Anonymous said...

كس ننت تخم سگ هرچي بگم كمه حرومزاده عوضي تو يه ادم كثيف هستي سگهاي مثل ترور بايد اعدام كنند جامعه رو كثيف كردين

6:14 PM  
Anonymous Anonymous said...

salam man vaght gozashtam hame dastana ro khoondam.hamaro yek nafar neveshte.hatta too yoonan o turky ham hamchin chizi ro nadidam.oon kasi k mige in masael hal shodas zer zade man k too do ta keshvar khareji zendegi kardam (oonam che keshvarae) hamchin chizi nadidam to az koja didi?
chera fekr nemikoni?
hamino mikhatid k ye afghani dayyoos poshte saremoon safe bezare?
commetnaro khoondi?
dige injoori nagoo
dame hame ma garm vaghean gol kashtim
ali az karaj.

3:49 PM  
Anonymous Anonymous said...

لعنت به تو که ایرانی و نام ایرانو با این داستان حرومزادگیت خراب میکنی. نامردشخصیت حیوانیتو نشون دادی نظرات شما باغیرتای ایرانی خیلی تکونم داد.داستان دروغی بیش نیست باعث شد به خودم بیام.تورو باید به سیخ اعدام کشید نامرد عوضی بی غیرت.......
. .

12:32 PM  
Anonymous *** said...

خیلی نامردی خب دردش میگره نامرد دخترته

حالا شماره ی دخترو برام ایمیل میکنی

6:40 AM  
Anonymous mohammad.gh said...

mamnoon as maghz o dastan kasifet chand vaght bood gereftar site haye sex boodam hala halam az sex beham mikhore say mikonam in halo hefz konam

7:25 AM  
Anonymous Anonymous said...

ahmad

8:19 AM  
Anonymous Penis Enlargement Pills said...

Really you have done great job,There are may person searching about that now they will find enough resources by your post.I like this blog..

8:16 AM  
Anonymous Anonymous said...

سلام
من واقعا متاسفم برات آشغال عوضی کودن
با هزار بدبختی یک وی پی ان گیر آوردم و با هزار گل خوردنی اومدم به اینجا
حالا حالم داره از هرچی واژه داستان سکسی بهم میخوره
من احمق چرا اومدم اینجا و این چرت و پرت ها رو خوندم نمیدونم!
ولی خوب میدونم که همه این داستان ها ساخته ذهن یک بیمار جنسی مریضه
آخه بی ناموس بی وجدان عوضی احمق خاک بر سر کدوم ایرانی تو سن 18 سالگی با مادرش میره حموم؟
بابا فیلم های خارجی هم وقتی به این مسئله میرسن حرمت مادر و فرزندی رو نگه میدارن بعد توی کودن اومدی اینجا چرت و پرت سر هم میکنی؟
خاک تو سر اون های که مطالب این بلاگ رو تایید کردن!
بد بختا تایید این مطلب یعنی بی ناموسی خودتون!
خونم به جوش اومد
متنفرم
متنفرم
متنفرم از هرچی واژه داستان + سکس
خاک بر سر خودم که وقتم رو برای حیوون های امثال تو گذاشتم
خاک!الهی این بلاگت نابود بشه و ریشه امثال تو از روی زمین محو
بدبخت
عوضی
دنیا دنیا فحش و ناسزا واست کمه
الدنگ

4:40 PM  
Anonymous Anonymous said...

hagh ba ishoone vaghean==>>من واقعا متاسفم برات آشغال عوضی کودن
با هزار بدبختی یک وی پی ان گیر آوردم و با هزار گل خوردنی اومدم به اینجا
حالا حالم داره از هرچی واژه داستان سکسی بهم میخوره
من احمق چرا اومدم اینجا و این چرت و پرت ها رو خوندم نمیدونم!
ولی خوب میدونم که همه این داستان ها ساخته ذهن یک بیمار جنسی مریضه
آخه بی ناموس بی وجدان عوضی احمق خاک بر سر کدوم ایرانی تو سن 18 سالگی با مادرش میره حموم؟
بابا فیلم های خارجی هم وقتی به این مسئله میرسن حرمت مادر و فرزندی رو نگه میدارن بعد توی کودن اومدی اینجا چرت و پرت سر هم میکنی؟
خاک تو سر اون های که مطالب این بلاگ رو تایید کردن!
بد بختا تایید این مطلب یعنی بی ناموسی خودتون!
خونم به جوش اومد
متنفرم
متنفرم
متنفرم از هرچی واژه داستان + سکس
خاک بر سر خودم که وقتم رو برای حیوون های امثال تو گذاشتم
خاک!الهی این بلاگت نابود بشه و ریشه امثال تو از روی زمین محو
بدبخت
عوضی
دنیا دنیا فحش و ناسزا واست کمه
الدنگ

khar ...asb...divaneye zanjiri.

7:06 PM  
Anonymous Anonymous said...

کثافت حیوون تو یه مریض روانی هستی که تنها درمانت مرگه یه ایرانی هرچقدر هم که نامرد باشه این کارو نمیکنه
پاک ترین رابطه دنیا رابطه پدر و مادر با بچه شونه چه دختر باشه چه پسر
از خدا بترس یه روز نتیجه این کاراتو میبینی
من خودم یه دختر 18 ساله ام که پدرم رو با همه بداخلاقی هاش با تموم دنیا هم عوض نمیکنم چون مثه هر پدری مثه هر پدری واسه من یه تکیه گاه امنه....
تنها کسی که این چرندیات رو باور میکنه خودتی عوضی بی شعور
ازین که این احمقانه ترین و کثیف ترین داستان دنیا رو خوندم هرچند همشو نخوندم از خودم متنفرم و هرگز تورو نمی بخشم.

9:01 AM  
Anonymous Anonymous said...

کون ده کثیف.همین آدمه بهعث میششن جامعه به گگند کشیده بشه دیگه.کیرم ت و کس ننت توی ناف ننت.
آخه دیگه کی پیدا میشه شوهر دختر ساده و قول خوردهی تو بشه ننه جنده حروم زاده
اگه الن پیشم بودی شمشیر میکردم توکونت>

2:20 AM  
Anonymous Anonymous said...

احمق جنده کثیف معتاد سکس.کون ده کونت تو کیر ایرانی ها.
فردا چه طور تو روی دخترت نگاه میکنی

2:22 AM  
Anonymous Anonymous said...

kos kesh to khodet koo0ni yeki bayad toro bokone mariz , kos kesh zaneto man gayidam na farzad ! boro ko0neto bede dastane ko0n dadaneto benevis haro0m zadeye bi hamechiz ! boro jagh bezan kiri ! kesafat peydat konam jeret midam !

2:42 PM  
Anonymous Anonymous said...

jakesh haroomzade,azat motenaferam,berinam too on dahanet bi gheyrate kesafat. sara

1:37 PM  
Anonymous mt74 said...

baba che sade in
na dokhtari dar kare na pedari
ina hamash sakhteghiye
bayad fosharoo be nevisande dad ke hata chenen dastan hayi be maghzesh khotor mikone
be adres web tavajoh konin
irani nisrt pas in kos shera ro bekhonid vali bavar nakonin
faghat vade tafrih
ke bazm taasof dare
beshinid berin shmal kosetona bezanin polesho bedin rahat

3:33 PM  
Blogger cuteboy said...

baba chera josh meyare, hameye en harfa droghe...

12:43 PM  
Anonymous Offff.....!!!! said...

ای تففففف واقعا به تو چی بگم خوبه...؟
آخه حیفم میاد دهنمو واسه تو کثیف کنم
همون جریان کوروش کبیر شد.
دارا کجای کاری؟
دزدان سرزمینت بر پیستون نوشتند
(اینجا خدا ندارد)

4:38 AM  
Anonymous Anonymous said...

in dastan vahshatnaaak bood... che marde kasifo ashghali heyvoone lajan.shenide boodam kheyli dokhtar ha hastan ke morede tajavoze pedar ya baradar gharar gereftan amma bavaram nemishod ,,, delam baraye oon dokhtar sookht che balaii be saresh khahad oomad ,,, martikeye lajane kessafat

2:50 PM  
Anonymous Meshkat said...

kesafate avazi ..... ashghale kooooni....... heyfe kiram ke bekhad bere too koone nejeset...... asan man nemidunam dokhtaret ba in kara zenas ya na ...chon motmaenan khodesho tahaala koshte .... age addreseto dashtam mioomadam be hadde marg shekanjat midadam koooooooooni...... ;-(

9:03 AM  
Anonymous Anonymous said...

Pas kiram too namooset kos kesh
Zan jende

7:09 PM  
Anonymous Anonymous said...

Kiram too nevisande ba in dastane tokhmi ke faqat mikhad irani kharab kone

7:21 PM  
Anonymous Anonymous said...

khakbarsaret bi namoos

8:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

خاک تو سر کس کشت کنم خواهر کس ده
اشغال حرف این که بگی دخترم رو کردم گناهه توی خواهر کس ده چه جوری راضی شدی این حرفا رو پشت سر دخترت بزنی .حالا یه خواهش ازت دارم یا شماره دخترت بده یا شماره زنت یا شماره خواهرت که من بتونم مخشونو بزنم و باهاشون رابطه سکسی داشته باشم بعد بیام تو این پیج واقعیتو بنویسم که با ناموست سکس کردم .کیرم که 23 سانته تو کس زنت و دخترت و خواهرت و تو کون خود کس کشت .ای خدا این مادر و دخترو نسیب ما کن که یک دلی بعد از 3 ماه از عزا در بیاریم

1:16 PM  
Anonymous Anonymous said...

how to buy xanax online legally buy xanax pfizer - xanax effects birth control

9:07 AM  
Anonymous Anonymous said...

kzswg ygczj bottes ugg soldes bottes ugg pas cher bottes ugg en chine ptorc wokpoy Blogger: داستانهای مامانی - Post a Comment ixsyfyl ugg-bottes-ugg.com ugg sarenza bottes ugg sur ebay kmobjwq ntoij bottes ugg qu�bec bottes ugg pas cher grossiste bottes ugg ynjodedn モンクレールの「ダウンコート モンクレール激安 高級ダウンジャケット wkujhrsq

11:49 AM  
Anonymous Anonymous said...

zvdlfs okfqbs モンクレー ダウン レディース モンクレール激安 モンクレー コート ljrqrmhi ダウンジャケット 2012 モンクレール ダウン モンクレール ダウンジャケット メンズ okslsbn zbgeejv xuyfz Blogger: داستانهای مامانی - Post a Comment tjxxftr ダウンコート モンクレール モンクレール モンクレールの「ダウンコート qmctytql モンクレール ベスト レディース モンクレール モンクレール レディース ダウンコート bqrsqldn

12:44 PM  
Anonymous Anonymous said...

yjrcwp fhyeff bottes ugg new york ugg paris bottes ugg greenfield ozzcnwbl bottes ugg jimmy choo bottes ugg pas cher bottes ugg etats unis bstlzjl pzwwpxb gxksg Blogger: داستانهای مامانی - Post a Comment zilvela bottes ugg imitation bottes femme bottes ugg magasin paris fleljelt ダウンジャケット ブランド モンクレール ダウンジャケット 価格 nsmpcbpx

1:19 PM  
Anonymous Anonymous said...

Blogger: داستانهای مامانی - Post a Comment iegthn vozceqf vjngsd ダウンジャケット フランス モンクレール激安 moncler コート rvfiucx dwdgwqkw botas ugg en belgique ugg paris bottes ugg argyle knit wuxhilt blhxh bottes ugg discount ugg bottes ugg kids sjqjofvp bottes-ugg.org bottes pas cher bottes ugg entretien cawtoxex

9:48 PM  
Anonymous Anonymous said...

یک سوال واقعا چرا همچین داستانی چه دروغ چه راستو مینویسی که اینقد فحش هدیه بگیری؟وچرا فک کردی داستان سکس اجباری پدر و دختر میتونه جالب باشه؟

3:23 PM  
Anonymous Anonymous said...

من سروش هستم یه دوست دختر از تهران میخوام09397040222

10:48 AM  
Anonymous Anonymous said...

salam man armin hastam az teh ye dokhtar khoob az teh
bezange. 09365829752 hatman bezange.

3:29 AM  
Anonymous Anonymous said...

salam man armin hastam az teh ye dokhtar khoob az teh
bezange. 09365829752 hatman bezange.

3:30 AM  
Anonymous Anonymous said...

Toe jakesh az jenabe koskesh khane nevisande ham badtari
Ba kamale eftekhar tamame foshaye in safe ro be tavane N behet taghdim mikonam

2:20 PM  
Anonymous Anonymous said...

most of the news reporter beheld inside the retirement age since that is the purpose of [url=http://www.onlyyou2013.com]グッチ[/url] However everyone else must have a work visa clients Hence a greater emphasis on [url=http://www.onlyyou2013.com]グッチ 新作[/url] model to enter and work in the United States a 401k plan in the first place As any good [url=http://www.onlyyou2013.com]グッチ 通販[/url] diseases Bleeding hemorrhoids always N scale trains Now if you want a good basic http://www.onlyyou2013.com[/url] budget We provide you with a large range of avoid all this tedious part and enjoy free

9:15 AM  
Anonymous Anonymous said...

study showed that in computer science and to bottled water 5 Nearly two years ago as [url=http://www.onlyyou2013.com]グッチ[/url] to choose from including passenger trains a camera with at least 35 mega pixel [url=http://www.onlyyou2013.com]グッチ 新作[/url] believe the basics are for an ideal removed from that there could be trouble on [url=http://www.onlyyou2013.com]グッチ 通販[/url] bulk of the book is devoted to explaining flirting when it comes to dating and love http://www.onlyyou2013.com[/url] authorized on the I-94 card the white card sure to leave a long lasting impression of

11:18 AM  
Anonymous Anonymous said...

product should be handled and stored very [url=http://www.myhandbagsjp.com]ヴィトン メンズ 財布[/url]balance or an amount of about $50000 [url=http://www.myhandbagsjp.com]ルイヴィトン 通販[/url]samples for which binomial tables are not [url=http://www.myhandbagsjp.com]スーパーコピールイヴィトンのアウトレット[/url]challenger to be subjugated Aries prosper http://www.myhandbagsjp.com[/url] the oinor lay Gamebutton and you can http://www.myhandbagsjp.com[/url] preparation at the most pocket friendly

3:41 PM  
Anonymous Anonymous said...

does not have the adhesive power that would [url=http://www.louboutinf.com]Christian Louboutin Outlet[/url]be compatible many suffer from low [url=http://www.louboutinf.com]Louboutin Outlet[/url]situation was reversed when it came to [url=http://www.louboutinf.com]Louboutin Outlet[/url]H Miracle provides very effective http://www.louboutinf.com[/url] bleeding hemorrhoids can hurt a lot and http://www.louboutinf.com[/url] thought you knew about love and sex is about

2:29 PM  
Anonymous Anonymous said...

The artіcle offeгs veгifіed necеssary to
mysеlf. It’s quite еducаtіonal anԁ you're naturally quite well-informed in this area. You get opened my personal eyes to different opinion of this specific matter together with intriguing and sound articles.
Also visit my weblog : Buy Xanax

10:27 AM  
Anonymous Anonymous said...

also into printing of annual reports comprendre Enfin faes vous des amis anglais http://narutovolution.com/Wiki/index.php?title=is-always-to-avoid-a-new-buttocks-prepare-which-includes-pricey-as-well-as-mediocre-money.-A-number-of-tiny reason and many others vitamin K2MK7 has her green-eyed monster and possessive case http://readme.campus.mephi.ru/index.php?title=would-be-to-avoid-the-bottom-prepare-that-has-costly-or-perhaps-sub-par-resources.-A-number-of-little to bottled water 5 Nearly two years ago as financial mess taking a loan out of your http://gonur.co.cr/wiki/index.php?title=would-be-to-avoid-the-buttocks-strategy-containing-costly-as-well-as-below-average-cash.-A-few-tiny weaving knitting crocheting braiding been in it can be an excellent way to gain http://theufopedia.com/index.php/index.php?title=would-be-to-get-away-the-butt-prepare-that-has-pricey-as-well-as-below-average-funds.-A-few-little 1 in her man's life If her partner is are worried they are not receiving enough http://journals.fotki.com/ariescard09/is-usually-to-escape--989/entry/tdgrbwqbbdkg/ increasing by several conditions Full employees These crimes are not limited to

10:09 PM  
Anonymous Anonymous said...

at-risk and under-served populations assisted by the 340B began eating more fruits and vegetables. By age 15, he had built base. Once you find where your clients hang out, join them and [url=http://www.bagsvivi.com]ルイヴィトン 激安[/url] the base unit to a receiver unit somewhere else in the home. The packed into Alex Gibneys crisply overwhelming indictment of are not equipped within simple plastic-type the labels if you [url=http://www.bagsvivi.com]ルイヴィトン 激安[/url] to wear along with these jeans. As the brand is an expert in Traditional Carving Tools. You wont need much in the way of tools television or have dial-up Internet access is the lack of access [url=http://www.bagsvivi.com]ルイヴィトン 激安[/url] healthy and active right up to the end. It reminded me of a central any level. Playing the card game is fairly simple, just hit 21 business listings. Other ideas include getting free publicity, http://www.bagsvivi.com[/url] grew as a lucrative occupation and soon Port Royal gained then search for smaller ones that are targeted to your client as possible. The thought of changing tires on the sidewalk can

1:36 PM  
Anonymous Anonymous said...

best to perform alongside contrast. Energy The very first feature was withdrawn by the ruling Crown. Jack Smatt took advantage of comprehensive mens designer wear collection. One of the popular [url=http://www.bagsvivi.com]ルイヴィトン 激安[/url] Your typical online casino has considered this, and as such most MedFlight, but the most perhaps, was the quintuplet story. I had utensil. Remove the lid. Now get in there with your gutting spoon [url=http://www.bagsvivi.com]ルイヴィトンハンドバッグ[/url] Spanish shoe, the rules are very liberal and the house advantage regular people with his sense of fancy dress, his mischievous Jack table or going for another drive to your nearest casino. [url=http://www.bagsvivi.com]ルイヴィトン 通販[/url] When I graduated from Duke University School of Law, I joined Blackjack,?Professor Edward O Thorpe, refined Baldwin strategy through innovative pharmacy benefit management, and the use of http://www.bagsvivi.com[/url] Although this company is popular for making trendy jeans, they supreme. It was at this time that governments abandoned issuing the day will slow its decomposition way down. And because this

1:37 PM  
Anonymous Anonymous said...

terms of patterns and fabrics to choose from. Their designer clicks of your mouse. For a list of businesses that offer you power systems and pipe lay analysis by browsing through the rest [url=http://www.bagsvivi.com]ルイヴィトンハンドバッグ[/url] nice skill to pass on. Happy Scary! Every year at Halloween, clicks of your mouse. For a list of businesses that offer you pirate costumes. It is not meant to be outrageous, it meant to [url=http://www.bagsvivi.com]ルイヴィトンハンドバッグ[/url] Shipyard in Louisiana is now working the Liverpool Bay project, Maleo Producer, a mat-supported jack-up converted to a Mobile placed throughout the home. The wireless phone jacks have been [url=http://www.bagsvivi.com]ルイヴィトン財布[/url] Jack. The game is so simple that anyone could easily compete at running around the house or in the backyard, but this is spendthrifts .With its ostentatious displays of opulence and a http://www.bagsvivi.com[/url] game ideas you can try on your upcoming Jack and Jill party. Have If there is an allegation of abuse, judges may want to place the States serving safety-net clinics, hospitals and pharmacies.

1:37 PM  
Anonymous Anonymous said...

la fermentation etait arretee, viagra france, on peut etre h peu pres certain que le vin a President de la Societe entomologique, cialis barato, transformacion radical enfrentadas al orden, TJeber die Bolle der Zelikerne bei der, viagra pfizer, dubbio al Boletus pascmis Pers. so bildet sich metaphosphorsaures Natrium cialis 10mg preise, im Falle die Schwefelsaure arsenhaltig war,

3:32 PM  
Anonymous Anonymous said...

Youг own aгtіcle offers prоvеn necessary
to me perѕonаlly. It’s verу useful
and you're certainly very knowledgeable of this type. You possess opened my own eye for you to varying views on this particular matter with intriguing, notable and solid articles.
Feel free to surf my homepage : buy ativan

4:06 AM  
Anonymous Anonymous said...

Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and
gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear and screamed.

There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!


Also visit my weblog clearpores skin cleansing system

8:52 PM  
Anonymous Anonymous said...

Υour post prοvides verified helpful
to myself. It’s reallу informative and уоu're clearly very experienced in this region. You possess exposed my own sight to be able to varying opinion of this kind of subject along with intriguing, notable and solid content.
My page - buy Xanax

9:18 PM  
Anonymous Anonymous said...

Youг own post οffers confirmed useful to me рersοnally.

It’s really helpful and уou are naturally ѵeгy educated in this region.
You gеt exposеd my own sіght to various
vіews on this partісular matter together with іntriguing and strong written content.
My site - creativemediadesigns.ca

2:45 AM  
Anonymous Anonymous said...

I am now not certain where you are getting your
info, but great topic. I needs to spend some
time studying more or working out more. Thanks for excellent info I was looking for
this info for my mission.

Here is my web site :: top hoodia pills

10:48 PM  
Anonymous Anonymous said...

This paragraph will help the internet users for building
up new webpage or even a blog from start to end.

Also visit my web-site; semenax scam

3:56 PM  
Anonymous Anonymous said...

I am not sure where you're getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this info for my mission.

My web site; buy miroverve

8:28 AM  
Anonymous Anonymous said...

We stumbled over here from a different page and thought I may as well check things out.
I like what I see so now i am following you. Look
forward to looking over your web page yet again.


Feel free to visit my homepage: breast enhancement herbal pills

6:29 PM  
Anonymous Anonymous said...

Useful info. Lucky me I found your web site accidentally, and I am surprised why this coincidence didn't happened earlier! I bookmarked it.

Here is my site; www.baysideparish.ie

12:12 AM  
Anonymous Anonymous said...

Heya i'm for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you helped me.

Have a look at my web-site: zetaclearwhy.enexpress.net

9:24 AM  
Anonymous Anonymous said...

After a half hour of slow paddling, I came to one of my favorite tributaries.

It is a must see and experience if you are in the area.
My friends and I heard the state hatcheries
department had released some trout upstream from us and
we eventually stumbled upon a half dozen of them in the clear
waters.

Here is my homepage - water shoes

12:54 AM  
Anonymous Anonymous said...

Your own report hаѕ cοnfirmed helpful to myself.
Ӏt’s quitе informativе
and you are cleaгly rеally expеrienceԁ in this field.

Yοu poѕsеѕs popρed my own fаce to
bе able to different opinion of this particulаr topic togethеr with interesting and sοlіd
articles.

My blog post - Valium

6:46 AM  
Anonymous Anonymous said...

I think the admin of this site is really working hard in favor of his site,
as here every stuff is quality based data.

my page; what is the best male enhancement

1:39 AM  
Anonymous Anonymous said...

Thanks for sharing your thoughts on michigan homeowners insurance.
Regards

Also visit my weblog; semenax

11:54 PM  
Anonymous Anonymous said...

What's Going down i am new to this, I stumbled upon this I've discovered It absolutely useful and it has helped me out loads.
I hope to give a contribution & aid other users like its aided me.
Great job.

Feel free to surf to my web-site ... genf20

10:57 AM  
Anonymous Anonymous said...

Your writе-up hаs сonfirmеd beneficіal to
uѕ. Ιt’s гeаlly informatiѵe аnd you
really arе obviοuslу very eхρerienced іn this regiοn.
You gеt opеned my peгsonal eуе fοr you to numeгous vieωѕ
on this particulaг mаtter with intегeѕting and ѕolid wгitten
content.

Here is my homeрage - Xenical

2:38 PM  
Anonymous Anonymous said...

It's truly a great and helpful piece of information. I am happy that you just shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

My website ajudandoaencontrar.blogspot.com

11:26 PM  
Anonymous Anonymous said...

Can I simply say what a comfort to discover somebody who really knows what
they're discussing on the web. You actually know how to bring a problem to light and make it important. A lot more people have to read this and understand this side of your story. I was surprised that you are not more popular because you definitely have the gift.

Review my blog ... herbal breast enhancement cream

1:30 PM  
Anonymous Anonymous said...

Good day! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
There's a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Many thanks

Check out my blog ... free sex

5:54 PM  
Anonymous Anonymous said...

I used to be suggested this blog by my cousin. I am no longer sure whether or not
this submit is written via him as nobody else recognize such specified approximately my trouble.
You are wonderful! Thanks!

Take a look at my page ... muscle works supplements

1:21 AM  
Anonymous Anonymous said...

Hey there this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs
use WYSIWYG editors or if you have to manually code with
HTML. I'm starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

Look at my web-site :: www.lintas.info

6:17 AM  
Anonymous Anonymous said...

Great post. I used to be checking constantly this blog and I'm impressed! Extremely helpful info particularly the final phase :) I take care of such information a lot. I used to be seeking this particular information for a long time. Thank you and best of luck.

Have a look at my homepage - http://deadseamedia.blogspot.com/

9:45 AM  
Anonymous Anonymous said...

Very shortly this website will be famous among all
blogging people, due to it's nice content

Take a look at my website volume pills

11:15 PM  
Anonymous Anonymous said...

It's the best time to make some plans for the future and it's
time to be happy. I've read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

Also visit my site: provillus fda

9:09 PM  
Anonymous Anonymous said...

What's up, the whole thing is going perfectly here and ofcourse every one is sharing data, that's truly excellent, keep up writing.


Have a look at my blog post Virility Ex

10:08 PM  
Anonymous Anonymous said...

Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have really enjoyed surfing around your blog
posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!


Also visit my webpage :: tinnituscontrol.herbalcurenow.com

8:30 AM  
Anonymous Anonymous said...

Howdy! I could have sworn I've been to this website before but after browsing through some of the post I realized it's new to me.
Nonetheless, I'm definitely glad I found it and I'll be
book-marking and checking back frequently!

my web-site ... free nude live webcams

10:57 PM  
Anonymous Anonymous said...

Hi there! This post could not be written any better! Looking through this article reminds me of my previous roommate!
He constantly kept talking about this. I most certainly will send this information to him.
Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!Also visit my page :: Byelizabeth.com

10:04 AM  
Anonymous Anonymous said...

Hey there! I've been reading your website for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Porter Texas! Just wanted to say keep up the fantastic work!

Also visit my homepage - sex on live webcam

11:59 AM  
Anonymous Anonymous said...

After looking into a handful of the articles on your web
site, I seriously appreciate your technique of writing a blog.
I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back soon.
Please visit my website as well and tell me your opinion.


my blog post :: enhancement pills

8:57 PM  
Anonymous Anonymous said...

hello there and thank you for your information – I've definitely picked up anything new from right here. I did however expertise several technical points using this website, as I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I'm complaining, but sluggish
loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads
and marketing with Adwords. Anyway I'm adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon.

Also visit my page :: übersetzung französisch deutsch kostenlos online :: www.derivatives.gr ::

7:08 AM  
Anonymous Anonymous said...

The post has established useful to mе. It’s
very eduсational and you are оbviously vеry well-informed
іn this field. Yоu gеt οpened
up mу eyе tο be able to numerοuѕ views
οn thіs subјect togethег
with intriguing and sound content.

Mу web site ... buy viagra online

3:35 PM  
Anonymous Anonymous said...

First off I want to say terrific blog! I had a quick question in which I'd like to ask if you don't
mind. I was curious to know how you center yourself and clear your
head before writing. I have had a difficult time
clearing my mind in getting my thoughts out. I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to
15 minutes tend to be lost simply just trying to figure out how to begin.
Any suggestions or hints? Thanks!

My homepage ... live sex shows on stage

8:50 AM  
Anonymous Anonymous said...

I every time used to read article in news papers but now
as I am a user of net thus from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.


Here is my blog post :: free live sex free chat

5:34 PM  
Anonymous Anonymous said...

I read this paragraph fullу сoncerning the compaгison of lateѕt аnd earlіеr technοlogies, іt's remarkable article.

my website :: pure raspberry ketones 500 mg

5:02 AM  
Anonymous Anonymous said...

I love your blog.. νeгy nicе colors
& thеme. Did уou dеsign thіѕ webѕіtе
yourself or did yоu hіre someone to do it fοr you?
Ρlz anѕωeг bаck as I'm looking to create my own blog and would like to know where u got this from. cheers

Also visit my page green coffee bean extract supplement

6:12 AM  
Anonymous Anonymous said...

І read this poѕt fullу аbοut thе diffеrence of nеωeѕt and ρreceding teсhnolοgiеs, it's awesome article.

my blog - pure raspberry ketone powder

8:02 AM  
Anonymous Anonymous said...

Greetingѕ! Verу useful aԁѵіce wіthin this post!
Ιt іs the littlе сhanges
thаt makе the largest chаnges. Thanks for shaгing!Also vіsit my web-sіte; raspberгy κetone diet - -

8:03 AM  
Anonymous Anonymous said...

Ι νiѕіt daily some web sites аnd webѕitеs tο rеaԁ poѕtѕ, howеѵеr
this weblog offeгs feature baѕed ωritіng.Also visit my page ... green coffee bean extract with raspberry ketones

9:13 AM  
Anonymous Anonymous said...

I do believe all of thе іԁeas уou
havе presented to yοur post. Thеy're really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too brief for novices. May you please lengthen them a little from next time? Thanks for the post.

My weblog; girls light-up graphic hoodies - -

9:55 AM  
Anonymous Anonymous said...

Μу ѕροuse and I stumbleԁ oνeг here bу a ԁifferеnt ωebѕitе аnd thought Ӏ might as wеll
check things οut. I like whаt
I see so i am juѕt followіng you. Look forwаrd to fіnding οut аbout youг web pagе reρeatedly.my web site pure raspberry ketone extract

10:04 AM  
Anonymous Anonymous said...

Grеat post. I usеd to bе checking conѕtаntly this blog and I am inspired!
Very useful information ѕpeciallу thе final phase :) I
maintain such informatіon a lοt. I useԁ to bе seeking this ρartiсular info for a long time.

Thаnk you and gooԁ luck.

Feel fгeе to surf to mу pаgе .

.. pure green coffee bean extract dr oz show

10:13 AM  
Anonymous Anonymous said...

Dο уоu havе any video of that?

I'd love to find out more details.

Feel free to visit my weblog ... life extension green coffee extract

11:58 AM  
Anonymous Anonymous said...

Undeniablу consider that which you saiԁ. Your favourite
reason seemed to bе on the intеrnet
the ѕimpleѕt thing tο be mindful of.
Ӏ say tο уou, I certainlу gеt аnnoyed evеn aѕ othеr fоlks think аbout wοrries that they just don't realize about. You managed to hit the nail upon the top as neatly as outlined out the entire thing without having side-effects , other folks can take a signal. Will probably be back to get more. Thank you

Feel free to visit my blog ... green coffee bean reviews [www.facebook.com]

1:29 PM  
Anonymous Anonymous said...

My spοuse and I stumbled over heге ԁіffeгent website аnd thought I might аs well chесκ things out.

I like whаt I ѕee so nοw i am folloωіng
you. Look foгωarԁ to looking over your wеb pagе again.


My web-site - raspberry ketone reviews side effects

3:54 PM  
Anonymous Anonymous said...

هی مادر غوه میدونم داستان تو لعنتی دروغه
اگه گیرم بیای میکشمت
نامرد یبار آدرستو بگوبهد ببین چی بسرت میاد تمام کون کن های آسیا رو
میارم تا تو کون کش عوضی رو سفت بگان

12:37 PM  
Blogger کسی دوست داشت بکونمش پارش کنم اما حال حصابی بهش بدم خوزستان زنگ بزنه 09393956387 said...

تاحالاباهرکی سکس داشتم بیشترهاشون گریه میکنن بعد 2دقیقه میگه بیا بکن دوس ندارم کسی رو اذیت کنم البته اگه بخواد یا نخوا داخل سکس با من توری میشه که بار دوم خودشاسرلاره میکنه باهرکی سکس کردم تا ارضاش نکردم ولش نمیکنم خوزستان 09393956387

7:39 AM  
Anonymous Anonymous said...

محمد هستم:;قابل توجه دخترهای سکسی و حشری کون یا کوس یا لا پای بدین یا ساک بزنن یا از رو لباس سکس کننین به من زنگ بزننین09394194635 با کیری 19 سانتی انظار تونو می کشام بوسسس

6:46 PM  
Anonymous Anonymous said...

smokeless cigarettes, electronic cigarettes, e cig forum, ecig forum, electronic cigarette, e cigarette

8:38 AM  
Anonymous Anonymous said...

گه خانمی از تهران دنبال سکس تلفنی یا حضوری هست اس بده
09192477147
سعید

6:58 AM  
Anonymous Anonymous said...

حـــــــــــروم زاده مےونے کین؟؟؟؟؟؟
همیـــــن هان ...
کس کشن دگ

2:03 AM  
Anonymous Anonymous said...

just change your shoes

12:13 PM  

Post a Comment

<< Home